UA NANI KE KAONA E WAIHO NEI: HE PAPAHANA NOIʻINA NO IA MEA HE KAONA A ME NĀ LOINA KĀLAILAINA MELE

Date
2023
Authors
Kawaha, Kaimana
Contributor
Advisor
de Silva, Kahikina K.
Department
Hawaiian
Instructor
Depositor
Speaker
Researcher
Consultant
Interviewer
Annotator
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Volume
Number/Issue
Starting Page
Ending Page
Alternative Title
Abstract
He palapala laeoʻo nō kēia e kālailai ana i nā hiʻohiʻona, nā loina, a me ka ʻōnaehana kālailai mele e hoʻomaopopo ai i kēia mea he kaona. ʻO ka nui o nā palapala kālailai mele i laha loa ma waena o ka lehulehu i kēia au, he mau palapala ia i kākau ʻia ma ka ʻōlelo haole a i kālailai ʻia hoʻi me nā loina kālailaina mele haole. Ma muli o kēia waiho ʻana o ua mau palapala lā ma ka ʻōlelo a me ka ʻōnaehana kālailai haole, ua ʻike ʻia ke komo ʻana o nā loina kālailai haole i loko o ka ʻōnaehana kālailai Hawaiʻi. I loko nō naʻe o ia komo ʻana o ka ʻōlelo haole i loko o ua ʻōnaehana kālailai mele nei, ua hiki nō ke ʻimi ʻia nā manaʻo o nā kūpuna e wehewehe ana a e kālailai ana i nā ʻano mele kahiko like ʻole e waiho ana ma nā nūpepa. Ma laila ka pahuhopu nui o kēia palapala, ʻo ia hoʻi ka huʻe ʻana aku i ia mau loina kālailaina mele a nā kūpuna a me ka ʻike ʻana i ka ʻōnaehana e hoʻohana ʻia ai ua mau loina kālailaina nei i akāka mai nā mele a me kona kaona. This thesis examines Hawaiian literary devices found in mele, song, chant or poetry, and the way in which they are analyzed to understand the deeper meaning of kaona. There is a great new repository of mele analyses, but this repository is mostly written and examined through the English language with English language and modern Hawaiian literary devices. Because of this, mele have not throughly been examined or understood through Hawaiian literary devices used by our kūpuna, but rather through English translations and English literary devices. This research will focus on a set of analyses discussed and documented about a set of me written in the Hawaiian language by Hawaiians. The goal of this research is to bring to light those voices and allowing us to revive those literary devices used by our kūpuna along with a deeper understanding of how they work.
Description
Keywords
Language, Kālailai, Kaona, Mele
Citation
Extent
Format
Geographic Location
Time Period
Related To
Table of Contents
Rights
All UHM dissertations and theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission from the copyright owner.
Rights Holder
Local Contexts
Collections
Email libraryada-l@lists.hawaii.edu if you need this content in ADA-compliant format.