Heleleʻi Ka Ua Lilinoe, Ola Ka Honua: He Papahana ʻImi Noiʻi A Kālailai Hoʻi No Ka Mea Kākau Nūpepa ʻO J. W. K. Kaualilinoe

Date
2021
Authors
Lorenzo-Elarco, Jacob Hauʻoli Ikaika Poʻokela
Contributor
Advisor
Silva, Noenoe K.
Department
Hawaiian
Instructor
Depositor
Speaker
Researcher
Consultant
Interviewer
Annotator
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Volume
Number/Issue
Starting Page
Ending Page
Alternative Title
Abstract
He pepa kālailai nō kēia e moʻolelo mai ana no J. W. K. Kaualilinoe, kekahi mea kākau nūpepa ʻōlelo Hawaiʻi kahiko. Kālele nui ʻia kēlā poʻe nūpepa ma kēia au hoʻōla ʻike Hawaiʻi, ʻōlelo Hawaiʻi, a me ka noʻonoʻo Hawaiʻi. Haka pono mau ʻia nā ʻaoʻao lahilahi nūpepa ʻōlelo Hawaiʻi ma kona ʻano he waihona ʻike kuʻuna e mālama nei i nā moʻolelo, ka moʻokūʻauhau, a me nā mele. ʻAʻole naʻe i hoʻokaulona pono ʻia nā mea kākau nāna i palapala mai i ua mau ʻike nei i kīloa ʻia hoʻi i ia poʻe waihona no kākou, kā lākou poʻe mamo hoʻi. ʻElua māhele nui o kēia moʻolelo. ʻO ka māhele mua, e kālailai ʻia ana nā manaʻo nui a me nā mea nui hoʻi pili i ka ʻike Hawaiʻi ma loko o kāna mau mea i kākau ai mai ka M.H. 1865 a i ka M.H. 1880 i hōʻoia hou ʻia ai ka waiwai o ka hana puʻaka a Kaualilinoe. ʻO ka māhele ʻelua, e kālailai hou ʻia ana kāna i kākau ai i ʻike ʻia ai kona moʻolelo kanaka. Ma o kēia pepa nei, e hoʻākea ʻia ko kākou noʻonoʻo Hawaiʻi ʻana, a e hoʻomaikaʻi ʻia, e hoʻohanohano ʻia, a e mahalo ʻia hoʻi kekahi mea kākau Hawaiʻi a me kāna mau hana puʻaka. This paper will share the story of J. W. K. Kaualilinoe, a writer of the Hawaiian language newspapers. These newspapers continue to be a focal point of study as they fuel cultural resurgence, language revitalization, and Hawaiian identity. Newspaper columns have become repositories of information to preserve narratives, legends, genealogy, and song. However, authors who penned these articles have long been neglected as a topic of study. This story will contain two main acts. The first is dedicated to analyzing the important cultural features, language lessons, and recurring themes of Kaualilinoe’s writings in various Hawaiian language newspapers between 1865 and 1880. The second reanalyzes his writings to investigate and explore the possible identity of J. W. K Kaualilinoe. This thesis will provide further understanding of Hawaiian thought that is masterfully woven in compositions of the 19th century whilst remembering and honoring a lesser-known, yet equally important, Hawaiian writer.
Description
Keywords
Language, History of Oceania, Literature, Hawaiian Language, Hawaiian Newspapers, Hawaiian Worldview, Indigenous knowledge, Intellectual History, Moʻokūʻauhau Consciousness
Citation
Extent
290 pages
Format
Geographic Location
Time Period
Related To
Table of Contents
Rights
All UHM dissertations and theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission from the copyright owner.
Rights Holder
Local Contexts
Collections
Email libraryada-l@lists.hawaii.edu if you need this content in ADA-compliant format.