Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10125/4622

yaʕ̓tmín cqwəlqwilt nixw, uł nixw, ul nixw, I need to speak more, and more, and more: Okanagan-Colville (Interior Salish) Indigenous second-language learners share our filmed narratives

File Size Format  
johnson.pdf 2.77 MB Adobe PDF View/Open

Item Summary

Title:yaʕ̓tmín cqwəlqwilt nixw, uł nixw, ul nixw, I need to speak more, and more, and more: Okanagan-Colville (Interior Salish) Indigenous second-language learners share our filmed narratives
Authors:Johnson, Michele K.
Keywords:Okanagan-Colville
Interior Salish
second-language learners
endangered languages
film
show 2 morenarratives
language revitalization
show less
Date Issued:Jun 2014
Publisher:University of Hawaii Press
Citation:Johnson, Michele K. 2014. yaʕ̓tmín cqwəlqwilt nixw, uł nixw, ul nixw, I need to speak more, and more, and more: Okanagan-Colville (Interior Salish) Indigenous second-language learners share our filmed narratives. Language Documentation & Conservation. 8: 136-167.
Abstract:way’, iskwíst, my name is, Sʔímlaʔxw, and I am from Penticton BC, Canada. kn sqilxw. I am a Syilx (Okanagan, Interior Salish) adult language learner. My cohort and I are midway in our language transformation to become proficient speakers. Our names are Prasát, Sʔímlaʔxw, C’ər̓tups, X̌wnámx̌wnam, Staʔqwálqs, and our Elder, Sʕamtíc’aʔ. We created an adult immersion house, deep in Syilx territory, and lived and studied together for five months. We combined intensive curricular study, cutting-edge second-language acquisition techniques, filmed assessments, and immersion with our Elder. We emerged transformed—we are n’łəqwcin, clear speakers, speaking at an intermediate level. There has been very little written about assessment of Indigenous language teaching methods or Indigenous language speaking ability, and much less written about filmed learning and assessment. Three films were created in our language, nqilxwcn, and placed on YouTube. The films give primacy to our personal narratives, document and share our transformation, speaking abilities, grassroots language activism and learning methods. This paper describes the films, my cohort’s transformation, assesses our speaking ability, describes Paul Creek Language Association curriculum, and represents a contribution to Indigenous language teaching methods, assessment and nqilxwcn revitalization.
iskwíst Sʔímlaʔxw, kn t̓l snpintktn. kn sqilxw uł kn səcmipnwíłn nqilxʷcn. axáʔ inq̓əy̓mín iscm̓aʔm̓áy. kwu kcilcəl̓kst kwu capsíw̓s, iʔ sqəlxwskwskwístət Prasát, Sʔímlaʔxw, C̓ər̓tups, X̌wnámx̌wnam, Staʔqwálqs, naʔł iʔ ƛ̓x̌aptət, Sʕamtíc̓aʔ. kwu kwliwt l̓ nqilxwcn iʔ citxwtət cilkst iʔ x̌yałnəx̌w uł isck̓wúl̓ kaʔłís iʔ tə syaʔyáʔx̌aʔ. iʔ l̓ syaʔyáʔx̌aʔtət, caʔkʷ mi wikntp iʔ scm̓am̓áy̓aʔtət iʔ kłyankxó nqilxʷcn iʔ sc̓ʕaʕ̓ác̓s, kwu cnqilxʷcnm, kwu səck̓waʔk̓wúl̓m nqilxʷcn, uł kwu x̌əstwilx iʔ scqwaʔqwʔáltət. xəc̓xac̓t iʔ sck̓wul̓tət, naxəmł ksxan iʔ tl̓ silíʔtət iʔ l̓ kiʔláwnaʔ iʔ sn̓ilíʔtns kwu ctixwlm. ʕapnáʔ kwu capsíw̓s uł kwu n̓łəqwcin. wtntím iʔ syaʔyáʔx̌aʔtət l̓ YouTube uł iʔ scx̌minktət caʔkw ksʕaysnwím iʔ scsm̓am̓áy̓tət, kłyankxó iʔ sck̓wul̓səlx, uł caʔkw cʔkin iʔ ł sk̓ʷaʔk̓ʷúlm iʔ nqəlqílxʷcn iʔ kscm̓am̓áy̓aʔx, uł caʔkw mi łxʷl̓al aʔ nqəlqilxwcntət.
Pages/Duration:32
URI:http://hdl.handle.net/10125/4622
ISSN:1934-5275
Rights:Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported
Attribution-NonCommercial 3.0 United States
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/
Journal:Language Documentation & Conservation
Volume:8
Appears in Collections: Volume 08 : Language Documentation & Conservation


Please email libraryada-l@lists.hawaii.edu if you need this content in ADA-compliant format.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons