Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10125/62474

No Nā Loina Kākau O J.W.H. Kauwahi He Papahana Hoʻopilipili Kākau

File Size Format  
Au hawii 0085O 10044.pdf 9.09 MB Adobe PDF View/Open

Item Summary

Title:No Nā Loina Kākau O J.W.H. Kauwahi He Papahana Hoʻopilipili Kākau
Authors:Au, Julie Marie
Contributors:Silva, Noenoe K. (advisor)
Hawaiian (department)
Keywords:Language
hoʻopilipili
kakau
Kauwahi
loina kākau
show 2 moremeiwi
olelo hawaii
show less
Date Issued:Dec 2018
Publisher:University of Hawaiʻi at Mānoa
Abstract:I kēia mau lā e neʻe nei i ka hoʻōla hou ʻana i ka ʻōlelo Hawaiʻi ma ke Kulanui nei, ua ʻike ʻia ʻelua mau mea nui, ʻelua mau hemahema nō hoʻi. ʻO ka mua: ʻokoʻa ke ʻano o ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi i ka wā kahiko, ʻokoʻa nō hoʻi ke ʻano o kā kākou kākau ʻana i kēia mau lā. ʻO ka lua: he mea maopopo loa ka nele ʻana o ka ʻōlelo Hawaiʻi i kekahi mau loina kākau no ke kākau ʻana i palapala nui, no laila, ʻo ka mea hoʻokahi e hāhai aku ai i ke kākau ʻana i palapala nui ʻōlelo Hawaiʻi, ʻo ia ihola nā palapala nui ʻōlelo Pelekānia. Akā nō naʻe, ʻokoʻa ka ʻōlelo Hawaiʻi, ʻokoʻa nō hoʻi ka ʻōlelo Pelekānia.
Ma o kēia palapala laeoʻo, e hāpai ʻia aʻe kekahi papahana e ʻapo hou ai ka poʻe ʻōlelo Hawaiʻi o kēia au nei i kekahi mau loina kākau Hawaiʻi akamai kūpono no ke kākau ʻana i palapala nui ʻōlelo Hawaiʻi me ke kūkulu ʻole ʻana i ko lākou ʻano ma muli o ka ʻōlelo Pelekānia. He papahana hoʻopilipili kākau kēia, a ʻo ka hana ma nei palapala laeoʻo, ʻo ia hoʻi ka hoʻopilipili ʻana aʻe i ke ʻano o ke kākau ʻana a J.W.H. Kauwahi, ʻo ia ka Luna Nui o ka nūpepa mua loa a nā Hawaiʻi i kūkulu ai, ʻo Ka Hoku o ka Pakipika. Ma o ka hoʻopilipili ʻana aʻe i ke ʻano o kāna kākau ʻana, pēlā nō i kākau ʻia iho nei kēia palapala laeoʻo, a pēlā nō hoʻi i ʻohi ʻia mai kekahi mau loina kākau poʻokela o Kauwahi. He kākoʻo kēia papahana hoʻopilipili i ke kākau ʻana i palapala nui ʻōlelo Hawaiʻi me ka hoʻopilipili ʻole ʻana aʻe i nā palapala nui ʻōlelo Pelekānia, no ka mea, e hilinaʻi iho kākou i ko kākou ʻano naʻauao.
Description:M.A. Thesis. University of Hawaiʻi at Mānoa 2018.
Pages/Duration:128 pages
URI:http://hdl.handle.net/10125/62474
Rights:All UHM dissertations and theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission from the copyright owner.
Appears in Collections: M.A. - Hawaiian


Please email libraryada-l@lists.hawaii.edu if you need this content in ADA-compliant format.

Items in ScholarSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.