Qing Hai

VOCABULARY


English Qing Hai
1 head te
2 hair te-fa
3 ear e-du
4 nose bi-dzi
5 tongue shei-te
6 tooth ya-chi
7 eye nian-jing
8 mouth dzui-ba
9 beard he-dzi
10 chin ha-ba
11 shoulder jian-bang
12 upper arm sha-zhi
13 hand shiu
14 thumb da-mu-dzei
15 neck bo-dzi
16 breasts xiun-pu
17 rib lei-ba
18 belly du-dzi
19 guts dan-nao
20 heart xin-dzan
21 liver gan
22 navel du-qe
23 kidney sheng-zang
24 body hair mo
25 penis yin-jin
26 testicles go-wan
27 vagina in-hu
28 back he-bei
29 right (hand) yu-shiu
30 left (hand) dzu-shiu
31 lungs fei
32 excrement da-bien
33 vein xiu-bien
34 thigh da-tui
35 knee qi-gei
36 leg tui
37 ankle lan-da-wan
38 heel ju-ba-gu
39 foot ju
40 blood xu
41 bone gu-te
42 skin pir-fu
43 sore (n) gi-da
44 fat (n) dzi-fa
45 sweat han
46 tears nian-li
47 father a-da
48 mother a-ma
49 child va-va
50 man nan-ren
51 woman mi-ren
52 husband zhanr-fu
53 wife shi-fei
54 name ming-dzi
55 person ren
56 uncle (paternal) a-ba
57 uncle (maternal) a-niang
58 house fang-dzi
59 door men
60 story gu-si
61 pig zhiu
62 tusk xiao-ya
63 dog ge
64 louse tio-dzo
65 fly (n) ca-yin
66 snake shei
67 egg zhi-dan
68 bird niu-e
69 animal dong-wu
70 mosquito wen-dzi
71 fish zi
72 rat lou-qu
73 shark sha-zi
74 whale jin-zi
75 butterfly hu-di-en
76 wing ci-ba
77 ant ma-zi
78 dolphin he-tun
79 grasshopper ma-dza
80 scorpion xi-dzi
81 starfish hei-xin
82 tail zi-ba
83 turtle vu-gui
84 spider web zi-zhu-wa
85 feather zi-mao
86 meat ru
87 food shi-ping
88 yam hong-fu
89 taro yu-tou
90 sugar cane gan-zhe
91 tree fu
92 leaf i-dzi
93 coconut i-dzi
94 banana xia-zhou
95 breadfruit
96 flower huai
97 fruit gu-dzi
98 grass cuo
99 root gen-gien
100 woods mu-te
101 sun te-ya
102 moon yu-lia
103 star xin-xin
104 cloud yun-cei
105 water fi
106 rain zi
107 river hu
108 sand sa-dzi
109 stone shir-te
110 salt yan
111 mountain san
112 fire hu
113 smoke yan
114 ashes yan-huei
115 road lu
116 wind fen
117 lightning shan-dian
118 rainbow cai-hong
119 earth dzi-qiu
120 earthquake dzi-zhen
121 hole ku-long
122 thunder da-lui
123 fog vu
124 lake hu
125 sea da-hei
126 seed zhun-dzi
127 sky tian-kun
128 stick gun-dzi
129 firewood hou-zhong
130 mud mi
131 wave bo-la
132 foam po-mei
133 canoe du-mu-zhu
134 paddle hua-chan
135 anchor mo
136 snail dzi-jia
137 dust hui-chen
138 rope shun-shei-ra
139 bow zhu-gong
140 arrow jian
141 knife dou-dzi
142 axe fu-te
143 digging stick can-dzi
144 hook zi-gui
145 spear mao
146 earth oven tu-lu
147 fight (n) da-jiao
148 black hi
149 white bei
150 red hun
151 yellow huang
152 green liu
153 blind xia-dzi
154 deaf lun-dzi
155 big da
156 small xiu
157 good he-dzi
158 bad huei-dzi
159 cooked zu-fu-dzi
160 dead si-dzi
161 dry gan-dzi
162 wet shir-dzi
163 lazy lan-du-dzi
164 heavy zhun-dzi
165 light qin-dzi
166 sick sung-bin-dzi
167 cold len
168 warm nuan-hu
169 dirty dza*-dzi
170 clean gan-jin-dzi
171 dull dan-diu-dzi
172 long cha-dzi
173 narrow dzei-dzi
174 new xin-dzi
175 old jiu-dzi
176 right (correct) dui-dzi
177 wrong cu-dzi
178 rotten lan-diu-dzi
179 sharp jian-dzi
180 short duan-dzi
181 smooth gua-dzi
182 straight zhir-dzi
183 thick bou-dzi
184 thin sou-dzi
185 wide kuan-dzi
186 one zi
187 two ei
188 three san
189 four si
190 five vi
191 six liu
192 seven chir
193 eight ba
194 nine jiu
195 ten shir
196 few zhe-hu-mo-yu-dzi, zi-xi
197 other chir-ta-dzi
198 some zi-ya-dzi
199 many shir-du
200 who fi
201 what sa
202 when a-si-jian
203 how many du-shou
204 how a-men
205 where a-zhe
206 yesterday dzu-tian
207 tomorrow min-tian
208 night hei-le
209 year nian
210 day tian
211 I no
212 you sg. ni
213 he/she ta
214 we incl. no-men
215 we exc. no-men
216 you pl ni-men
217 they ta-men
218 give gi
219 hit da
220 see kan
221 bite niou
222 hear tin
223 cry ku
224 die si
225 vomit tu
226 go chir
227 come lei
228 swim yu-yun
229 eat chir
230 stand dzan
231 sit dzu
232 call out han
233 run po
234 fall diu
235 sleep fi-jiu
236 laugh xiu
237 speak fo
238 lie (tell an untruth) sa-hua*
239 blow ha-mian-dzi
240 hold zhua-qu
241 fly (v) fi
242 tie ba-jin
243 spit tu-tan
244 bark (v) jiu
245 breathe hu-she
246 burn shou-jiou
247 count da-guan-si
248 dig wa
249 drink hu
250 fear hai-pa
251 float piu
252 flow l
253 hunt shao-hei
254 kill sa
255 know zhir-dao
256 lie (down) ta
257 live hu
258 play fa
259 pull tu
260 push tui
261 rub qia
262 say fou
263 scratch zhua
264 sew fen
265 sing cha
266 smell ven
267 split si
268 squeeze zhir
269 stab te
270 suck she
271 swell zhong
272 think xia*
273 throw ren
274 turn zhuan
275 walk dzu
276 wash shir
277 wipe ca
278 work gon-zu
279 all du
280 and nian, hu
281 at dzei
282 because in-ui
283 far yan
284 near jin
285 here zhir-zha
286 there ni-zha
287 if vu-gou
288 in le-mian
289 out wei-mian
290 not bu
291 that nei-ge
292 this zhi-ge
293 with nian, hu
294 yes ji-si
295 no bu-si

© Language Documentation Center, University of Hawai'i at Manoa 2005