Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10125/43990

Reading between the Lines: A Closer Look at the First Hawaiian Primer (1822)

File SizeFormat 
03_1schutz.pdf737.2 kBAdobe PDFView/Open

Full Item Record

DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSchütz, Albert J.-
dc.date.accessioned2017-03-18T01:57:34Z-
dc.date.available2017-03-18T01:57:34Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.issn2381-2478-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10125/43990-
dc.description.abstractNa ka puke li‘ili‘i The Alphabet (i kākau ‘ia e ka po‘e mikionali ma ka MH 1822) i waele i ke ala e hulihia a‘e ai ka ‘ike a me ka mo‘omeheu ku‘una o kānaka ma o ia mea he ‘ike palapala. Ua hō‘ike ‘ia mai ma nā palapala like ‘ole o ia au ka mo‘olelo o ke pa‘i a ho‘olaha ‘ia ‘ana o ua puke li‘ili‘i nei a me ke ‘ano i loli iho ai ka no‘ono‘o ‘ana o ka po‘e e a‘o mai ana i kona mau ‘ao‘ao. Akā, a hiki i kēia manawa, ‘a‘ole i wehewehe ‘ia mai ka ‘i‘o o ia puke a me ke ‘ano i ho‘onohonoho ‘ia ai. Nānā ‘ia ma kēia ‘atikala noi‘i ia mau hi‘ohi‘ona ma ka pō‘aiapili pālua, ‘o ia ho‘i ke kālai‘ōlelo a me ka mo‘olelo o ia au. Hō‘ike pū ‘ia ma ‘ane‘i ke ‘ano i akaku‘u iho ai ka pī‘āpā mua loa i pehu wale i nā koneka he iwakālua a koe mai nā koneka ‘ewalu o kēia au. Ma o ka ho‘ohālikelike ‘ana iā The Alphabet me nā puke a‘o kākau na ko ‘Enelani, na ko ‘Amelika ho‘i, ma ka pau ‘ana o ke kenekulia ‘umikumamāwalu, maopopo koke ke kumu i kālele nui ‘ia ai ka ‘ike hakina ‘ōlelo a me nā ana kālele ‘ōlelo (pili he ‘umi o nā māhele ‘umikumamālima o ia puke li‘ili‘i i ia mau kumuhana ‘elua). Ke ‘ōlelo hou ‘ia nā lula o The Alphabet ma ka ‘ōlelo kālai‘ōlelo o nēia au e holo nei, i loko nō o ke kama‘āina ‘ole o ia po‘e mikionali i ke ‘ano nui o ka ‘okina me ke kahakō ma ka puana ‘ōlelo Hawai‘i, ua lohe ‘ia nō na‘e e ko lākou pepeiao nā loli ma ka helu hakina ‘ōlelo, ka pana ho‘i o ka leo, ke loa‘a mai ka ‘okina paha, ke kahakō paha. Ma ka pau ‘ana o nēia ‘atikala, kilo ‘ia nā hopuna‘ōlelo he ‘u‘uku i loa‘a ma nā māhele hope ‘elima o The Alphabet, kahi e puka mai ai ka mana‘o, ‘a‘ole i pa‘a loa ka ‘ike ‘ōlelo kanaka a ua po‘e mikionali lā ma hope o ‘elua makahiki ma Hawai‘i nei; he ‘ike ‘ōlelo a pilina‘ōlelo e ulu a’e ana ma ka holo ‘ana mai o nā makahiki.en_US
dc.format.extent29 pagesen_US
dc.language.isoen-USen_US
dc.publisherUniversity of Hawai'i Pressen_US
dc.relation.ispartofseriesPalapala;Volume 1-
dc.relation.uriwww.uhpress.hawaii.edu/t-palapala.aspxen_US
dc.titleReading between the Lines: A Closer Look at the First Hawaiian Primer (1822)en_US
dc.typeArticleen_US
dc.type.dcmiTexten_US
Appears in Collections:Volume 1 (2017)This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons