Alsatian

VocabularyEnglish
Language
1
head
 Kopf
2
hair
 Hoor
3
ear
 Oor
4
nose
 Nàs
5
tongue
 Zung
6
tooth
 Zàn
7
eye
 Auw
8
mouth
 Mül
9
beard
 Bàrt
10
chin
 Ken
11
shoulder
 Schulder
12
upper arm
 Àrm
13
hand
 Hànd
14
thumb
 Dümme
15
neck
 Gneck
16
breasts
 Bruscht
17
rib
 Reb
18
belly
 Büsch
19
guts
 Kutle
20
heart
 Herz 
21
liver
 Lëwer
22
navel
 Büschnàvel
23
kidney
 Nerl
24
body hair
 Hoor
25
penis
 Spàtz
26
testicles
 ?
27
vulva
 ? 
28
back
Regë
29
right (hand)
rëchts
30
left (hand)
links
31
lungs
Lunge
32
excrement
Schissdreck
33
vein
Ooder
34
thigh
Wàde
35
knee
Knii
36
leg
Baan
37
ankle
Knote
38
heel
Fërschde
39
foot
Fuess
40
blood
Bluet
41
bone
Knoche
42
skin
Hüt
43
sore (n)
 Weh
44
fat (n)
fët
45
sweat
schwetze
46
tears
Trëne
47
father
Bàbbe
48
mother
Màmme
49
child
Kind
50
man
Màn
51
woman
Frau
52
husband
Màn
53
wife
Frau
54
name
Nàme
55
person
Persoon
56
uncle
Oonkel
58
house
Hüss
59
door
Deer
60
story
Geschichtel
61
pig
Söi
62
tusk
 Stooszàhn
63
dog
Hund
64
louse
 Lüss
65
fly (n)
Muck
66
snake
Schlàng
67
egg
 Ai/ Ei
68
bird
 Vöjel
69
animal
 Veeh
70
mosquito
 Schnook
71
fish
 Fesch
72
rat
 Raat
73
shark
 Haifesch
74
whale
 Waalfesch
75
butterfly
  Papillon (French loan)
76
wing
 Flejel
77
ant
 Ameis
79
grasshopper
 Hauhüpser
82
tail
 Schwànz
83
turtle
 Scheldkrot
84
spider web
 Schpen
85
feather
 Fëder
86
meat
 Fleisch
87
food
 Esse
91
tree
 Baam
92
leaf
 Blett
93
coconut
 Kokonuss
94
banana
 Banaan
96
flower
 Blum
97
fruit
 Obst
98
grass
 Gràss
99
root
 Wurzel
100
woods
 Wàld
101
sun
  Sun
102
moon
 Moond
103
star
 Schterne
104
cloud
 Wolike
105
water
 Wàsser
106
rain
 Rëje
107
river
  Fluss
108
sand
 Sànd
109
stone
 Schtaan
110
salt
 Sàlz
111
mountain
 Bëri
112
fire
 Fir
113
smoke
 Rauch
114
ashes
 Esch
115
road
 Schtrooss
116
wind
 Wend
117
lightning
 Bletz
118
rainbow
  Rejeböje
119
earth
  Èrd
120
earthquake
 Èrbëve
121
hole
 Loch
122
thunder
 Doonner
123
fog
 Nevel
124
lake
 See
125
sea
 Meer
126
seed
  Soot
127
sky
 Hemmel
128
stick
 Hevel, Schtege
129
firewood
 Firholz
130
mud
 Moer
131
wave
 Well
132
foam
 Schüm
133
canoe
 Scheffele
134
paddle
 Ruder
135
anchor
 Ankor
136
snail
 Schneck
137
dust
 Staub
138
rope
 Schnurr
139
bow
  Boeje
140
arrow
 Pfiler
141
knife
 Messer
142
axe
 Àchs
143
digging stick
  n/a
144
hook
 Hooke
145
spear
 Lànz
146
earth oven
 n/a
147
fight (n)
 Kràch hàn, händle, kämpfe
148
black
 Schwàrz
149
white
 Wiss
150
red
 Root
151
yellow
 Gael
152
green
 Gren
153
blind
 Blend
154
deaf
 Daub
155
big
 Grooss
156
small
 Klaan
157
good
 gut
158
bad
 schlecht
159
cooked
 kocht
160
dead
 dood
161
dry
 druket
162
wet
 nàs
163
lazy
 fül
164
heavy
 schwër
165
light
 licht
166
sick
 krànk
167
cold
 kàlt
168
warm
 wàrm
169
dirty
 drëcket
170
clean
 süfer
171
dull
 dumm
172
long
 làng
173
narrow
 eng
174
new
 nej
175
old
 àlt
176
right (correct)
 recht
177
wrong
 letz
178
rotten
 fül
179
sharp
 schàrf
180
short
 kurz
181
smooth
 licht 
182
straight
 gràd
183
thick
 deck
184
thin
 den
185
wide
 breit
186
one
 eins
187
two
 zwei
188
three
 drej
189
four
 vier
190
five
 fenf
191
six
 sechs
192
seven
 seve
193
eight
 acht
194
nine
 nin
195
ten
 zehn
196
few
 e pàr
197
other
 ànderch
198
some
 mànchi
199
many
 viel
200
who
 wër
201
what
 wàs
202
when
 wenn
203
how many
 wieviel
204
how
 wie
205
where
 wo
206
yesterday
 Gëschter
207
tomorrow
 Morije
208
night
 Nàcht
209
year
 Yoor
210
day
 Daa
211
I
 ich
212
you sg.
 dü/ sie
213
he/she
 er/ sie
214 we incl.   mir
215
we exc.
  n/a
216
you pl
 sie
217
they
 sie/ se
218
give
 gënn
219
hit
 schlawe
220
see
 sëhn
221
bite
 bisse
222
hear
 heere
223
cry
 hile
224
die
 stërve
225
vomit
 kotze
226
go
 gehn
227
come
 kumme
228
swim
 schwemme
229
eat
 ësse
230
stand
 schtehn
231
sit
 setze
232
call out
 rufe
233
run
 laufe
234
fall
 fëlle
235
sleep
 schloofe
236
laugh
 làche
237
speak
 rëdde
238
lie (tell an untruth)
 leje
239
blow
 blooesse
240
hold
 hëve
241
fly (v)
 fleje
242
tie
 bende
243
spit
 spitze
244
bark (v)
 bëlle
245
breathe
 schnüfe
246
burn
 brënne
247
count
 zehle
248
dig
 dëlve
249
drink
 drinke
250
fear
 Angst hàn
251
float
 schwemme
252
flow
 laufe
253
hunt
 jëchtle
254
kill
 umbringe
255
know
 wesse
256
lie (down)
 lëje
257
live
 lëwe
258
play
 schpele
259
pull
 zëje
260
push
 drucke
261
rub
 riwe
262
say
 saawe
263
scratch
  kràtze
264
sew
 nëje
265
sing
 singe
266
smell
 schmëcke
267
split
 schpàlde
268
squeeze
 üsdroocke
269
stab
 schtëche
270
suck
 süge
271
swell
 schwelle
272
think
  denke
273
throw
 schmisse, wërfe
274
turn
 drëje
275
walk
 gehn
276
wash
 wësche
277
wipe
 àbwësche
278
work
 schàffe
279
all
 àlli
280
and
 unt
281
at
 àm, àn
282
because
 weil
283
far
 wit
284
near
 noot
285
here
 doo
286
there
 dort, dërt
287
if
 wenn
288
in
 in, drinne
289
out
 üs, drüsse
290
not
 net
291
that
 dàs
292
this
 des
293
with
 met
294
yes
 ja, jà
295
no
  naan, në

© Language Documentation Center, University of Hawai'i at Manoa 2005