Qing Hai

TRANSLATION 2: SYNTAX


Word Order: Subject Verb Object
no nei    no-dzi gui-jia
I    love I-gen   country-family
I love my country.

Noun Phrase:
zhun-gui dzui-da-dzi      xian-fei      hu
China     most-big-gen. salt-water  lake
China's biggest salt-water lake

Verb Phrase:
hen  kui-dzi    chir qing-hei   ko-ya-ri                chuai
very fast-gen. eat   Qing-hai roast-lamb-meat   stick
eating Qinghai roast lamb sticks quickly

Prepositional Phrase:
dzai dzi-qiu      sha dzui-gao-dzi    dzi-fa
at     earth-ball up   most-tall-gen. place(earth-direction)
at the highest place in the world

Yes/No Questions:
Ni   chir-liu   mao?
you eat-fin.   no
Have you eaten yet?

Content Questions:
ni    dou     a-zhe                   chir-liu   a?
you arrive   initial part.-here   go-fin.    interjection ?
Where did you go?

Agreement Markers: None

Case Markers: None

© Language Documentation Center, University of Hawai'i at Manoa 2005