Qing Hai

BIRD STORY

This story is based on a wordless picture book.
Mercer Mayer. 1974. Two Moral Tales. New York: Four Winds Press

Listen to the story

1 ju zi tian tsei da seng-ling le-mian hei sian-sen peng sha* liu zi ding piao-liao dzi shen-shi zi ja*-dzi mo-dzi
  have one day in big forrest inner black Mr meet up perf. one cl. beautiful poss. gentle one same cap
  On day, Mr black finds a beautiful cap in the big forrest.
   
2 ta te-dze tu-din sha*, shiao-zhei, hm, yu liu dzei zi ding mo-dzi no dziu gen shen-shir liu
  he wear-at head-top on think-prog. interj. have perf. this one cl. cap I will more gentle perf.
  After wearing it, he thinks that he is more gentle.
   
3 ban dou sha* ta pen sha* liu zi go bei ma-qiu-ei dzi go bei ma-qiu-ei huei-zho hen
  half road on he meet on perf. one cl. white sparrow this cl. white sparrow bad -prog. more
  On his way home, he meets a white bird who is so cruel.
   
4 ta shu-zhei ni ba dzei zi ding mo-dzi dze-shang-ha-lei fo-dze dzi hua no ba ni go? dze fa-ting shang lia
  She say-prog. you take this one cl. cap take-up-down-come or else poss. speech I take you tell at court up interj.
  The white bird bullies Mr black andasks him to take off the cap;otherwise, she will prosecute Mr black.
   
5 ma-qiu-ei (hei sian-sen) shiao-zhei yu sa liao-bu-ci dzi lia dzo ni ye bo go? no gi-ni-gi
  sparrow (black Mr.) think-prog. have what amazing poss. interj. so you also neg. tell I give/for-you-give
  Mr Black thinks it's not a big deal, and says "I give it to you".
   
6 zhi go ma-qiu-ei go-sin-zho hen xian-dze no dze va-va kue chu-shen liu zheng-hoeiyun ta dan no-dze va-va-dze chua
  this cl. sparrow happy-prog. more now I poss. baby quickly out-birth perf. just use it as I-poss. baby-poss. bed
  The white bird is so happy because she is pregnant and lazy to bulid a new house for her coming baby.
   
7 ran-he ta dziu dze mo-dzi le-mian le seng-ha liu ta-dze va-va
  then she just at cap inner mile birth-down prog. she-poss. baby
  Later, she gives birth in the cap.
   
8 heisian-sen gu-le-zho kan-dzien-liu shu-dze ni ba zhi-me piao-liangdze mo-dzi dang-xung sa dze ja
  Black Mr. through-come-prog. see-see-finish speak-prog. you take so pretty poss. cap treat-becomewhat prog. part.
  Mr Black is very angry with what she did and he akses her to give his cap back.
   
9 ni gei no dze-shang ha-lei no gei ni gei zi-go u-ei jiu cheng-lia
  You give I take-up down-come I give you give one-class. nest just become-finish
  Mr Black promises that he can build a new house for her and her baby if she gives his cap back.
   
10 Ma-qiu-e shu-dzie gei ni ki dzu gei no ye bu shu-liu
  Sparrow speak-prog. give you give just give I also not speak-finish
  The white bird iscycnical and agrees with what Mr Black promised
   
11 ta shu-dze dzei no dze vava dzu dzei ni dze te-ding-shang fu-fu-ten-ten-dze shiang-shiu zi-hue ni-dze po mo-dzi no ye bu shio-liu
  She speak-prog. again I poss. baby just at you poss. head-top-up relax-relax-smooth-smooth-poss. enjoy-receive one-while you-poss. busted cap I also no need-finish
  because she thinks that she finds a new place for her baby , which is on top of Mr Black's head.

© Language Documentation Center, University of Hawai'i at Manoa 2005